ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Alkalen idrarlı taş hastalarında idrarın asidifikasyonu için hastalara askorbik asit reçetelendirmek güvenli mi?
1 Division of Urology, McGill University Health Center, McGill University, Montréal, QC, Canada; Department of Urology, Benha University Hospital, Benha University, Benha, Egypt  
2 Division of Urology, McGill University Health Center, McGill University, Montréal, QC, Canada.  
Turk J Urol 2017; 43: 183-188
DOI: 10.5152/tud.2017.02700
Anahtar Kelimeler: Askorbik asit; diyet katkıları; ürolityazis
Özet

Amaç: Taş hastalarında askorbik asit (AA) eklenmesinin idrar pH'sı, metabolik taş oluşum parametreleri ve yeniden taş oluşumu üzerine etkisini araştırmaktır.

 

Gereç ve yöntemler: Eylül 2009 ile Ekim 2015 arasında üçüncü basamak taş tedavi merkezinde izlenen hastalar retrospektif yöntemle gözden geçirilmiştir. İdrarı asidifiye eden madde olarak AA katkısı alan nüks taş hastaları çalışmaya alınmıştır. AA katkısı vermeden önce ve verdikten sonra olmak üzere 2 kez alınan 24 saatlik idrar örneklerinde yapılan ayrıntılı metabolik taş analizleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, yeniden taş oluşumunu değerlendirmek için görüntüleme çalışmaları gözden geçirilmiştir.

 

Bulgular: Yaş ortalaması 60,6 yıl ve günde ortalama 1000 mg (500-2000 mg) dozunda AA alan 24 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar ortalama 22,6 ay (19,7-32,1 ay) izlenmiştir. AA katkısı aldıktan sonra idrar pH’ında anlamlı bir azalma olmuştur (7,6’ya karşın 6,9, p=0,02). Günlük oksalat ekskresyonunda herhangi bir anlamlı artış olmamasına rağmen iki hastada (%8,3) de novo hiperoksalüri (342,9’e karşın 510,2 umol/gün; p=0,75) nedeniyle AA dozu azaltılmış veya kesilmiştir. Diğer serum ve idrar parametrelerinde anlamlı değişiklikler görülmemiştir. Sekiz hastada (%33,3) başlıca bileşenleri strüvit ve karbonat apatit olan de novo taş hastalığı gelişmiştir.

 

Sonuç: AA katkısı taş hastalığı yinelenmiş alkalen idrar pH'sı olan hastalarda idrar pH'sının anlamlı derecede azalmasına yol açmıştır. İdrar pH'sındaki bu azalmanın daha düşük taş nüksüyle ilişkili olup olmadığını değerlendirmek için prospektif çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017