ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Mesane kanserinde paraoksanaz ve arilesteraz aktivitesi
1 Department of Urology, Dicle University School of Medicine, Diyarbakır, Turkey  
2 Department of Urology, Harran University School of Medicine, Şanlıurfa, Turkey  
3 Department of Urology, Ministry of Health, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
4 Department of Urology, Ministry of Health, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 147-151
DOI: 10.5152/tud.2017.89411
Anahtar Kelimeler: Antioksidan; arilesteraz; mesane tümörü; paraoksanaz
Özet

Amaç: Oksidatif stres, mesane kanseri için diğer birçok nedenler arasından ana patogenetik mekanizmadır. Biz mesane tümörü ile paraoksonaz (PON1) ve arilesteraz (ARE) enzim aktiviteleri arasındaki bir ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Mesane tümörü olan 56 hasta ve 57 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Enzim aktivitesi, grade, evre, kas invazyonu ve tümörün büyüklüğü arasındaki ilişki değerlendirildi. One-Sample Kolmogorov Smirnov, Independent-T, Anova and Post Hoc Bonferroni testleri değişkenleri değerlendirmek için kullanıldı.

 

Bulgular: Her iki enzimin serum düzeyleri hasta grubunda anlamlı olarak düşüktü. Total kolesterol düzeyleri hasta grubunda anlamlı derecede daha düşük ve diğer lipid parametreleri hasta ve kontrol grubu arasında benzer idi. ARE enzim düzeylerinin HDL-kolesterol dışında lipid parametreleri ile pozitif korele olduğu bulundu.

 

Sonuç: Sonuçlarımız PON1 ve ARE enzim aktivitesindeki düşüşün tümör yükü ve rekürrensi ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. PON1 and ARE enzim aktivitesinin mesane tümörünün tanısında ve prognozunun tahmininde rolü olduğuna dair daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017