ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda prostat biyopsisi yapılan hastalarda enfektif komplikasyonlar ve rektal floradaki siprofloksasine dirençli Escherichia coli kolonizasyonunun rolü
1 Clinic of Urology, Artvin Public Hospital, Artvin, Turkey  
2 Clinic of Urology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Urology, Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Clinicof Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
5 Department of Urology, İstanbul Yeni Yüzyıl University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 210-215
DOI: 10.5152/tud.2017.76390
Anahtar Kelimeler: Siprofloksasin direnci; enfektif komplikasyon; prostat biyopsisi; rektal flora
Özet

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde prostat biyopsisi uygulanan hastalarda rektal floradaki bakterilerin siprofloksasine direncini araştırdık. Aynı zamanda fekal florada siprofloksasine dirençli bakterilerin bulunmasının işlem sonrası gelişebilecek enfektif komplikasyon riskine olası etkisini ve bu açıdan profilaktik antibiyotik kullanımının söz konusu enfeksiyöz komplikasyonlar üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda prostat biyopsisi yapılan toplam 142 hasta dahil edildi. Biyopsi öncesinde tüm hastalardan rektal sürüntü örneği alındı. Biyopsi yapıldıktan 1 hafta sonra tüm hastalar komplikasyonların varlığı açısından sorgulandı. Ateş yüksekliği olan hastalar ayrıca değerlendirmeye alındı. Fekal florada siprofloksasin dirençli bakteri taşıyıcılığının, prostat biyopsisi sonrası üriner sistem enfeksiyonu ve diğer komplikasyonların gelişimi ile olan ilişkisi değerlendirildi.

 

Bulgular: Prostat biyopsisi yapılan 142 hastanın biyopsi öncesi yapılan rektal sürüntü örneklerinin tamamında E. coli üremesi oldu. Bunların 76 tanesinde (%53,5) siprofloksasine dirençli E. coli (SR E. coli) ürerken 66 tanesinde (%46,5) siprofloksasin duyarlı E. coli (SS E. coli) üredi. Toplam 16 hastada (%11,3) enfektif komplikasyonlar gözlendi. SR E. coli grubunda enfektif komplikasyonlar %14,5 oranında gözlenirken, bu oran SS. E. coli grubunda %7,6 idi (p=0,295). Toplam 9 hastada (%6,3) yüksek ateş gözlendi. Bu hastaların 6 tanesinin rektal sürüntü kültüründe SR E. coli ürerken 3 tanesinin rektal sürüntü kültüründe SS E. coli üremişti. Yüksek ateş gözlenen bu hastaların 3 tanesinde (%2,1) sepsis gözlendi. Sepsis gelişen 3 hastanın da rektal sürüntü kültürlerinde siprofloksasine dirençli E. coli üredi.

 

Sonuç: Kanaatimizce siprofloksasin profilaksisinin yeniden gözden geçirilmesi ve direnç oranı yüksek toplumlarda en azından belli bir süre başka bir profilaksi ajanının kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Maliyeti ayrıca değerlendirmek şartıyla biyopsi öncesi rektal sürüntü kültürü alınması ve buradaki antibiyogram sonucuna göre hedefe yönelik profilaksi yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017