ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Üç santimetrenin altındaki böbrek taşlarında 'standart perkütan nefrolitotomi' hala standart tedavi modalitesi mi?
1 Clinic of Urology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 165-170
DOI: 10.5152/tud.2017.45793
Anahtar Kelimeler: Alt kaliks; mini PNL; pelvis taşı; perkütan nefrolitotomi; ürolitiazis
Özet

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız; alt kaliks ve/veya pelvis yerleşimli 3 santimetreden küçük böbrek taşlarının tedavisinde standart perkütan nefrolitotomi (sPNL) ve mini perkütan nefrolitotomi (mPNL) operasyonlarının etkinliği ve güvenirliğini karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve yöntemler: Ekim 2010 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında, alt kaliks ve/veya pelvis yerleşimli 3 santimetreden küçük böbrek taşları nedeniyle 108 hastaya mPNL ve 176 hastaya sPNL prosedürleri uygulandı. Tüm hastalar işlem öncesi intravenöz pyelografi ve/veya bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Operasyon esnasındaki parametreler, operasyon sonrası sonuçlar ve komplikasyonlar kaydedildi. Operasyon sonrası 3. ayda yapılan görüntülemelerde taşsızlık sağlanmışsa ve/veya klinik olarak önemsiz fragmanlar mevcut ise işlem başarılı kabul edildi.

 

Bulgular: İki grup arasında geçirilmiş böbrek cerrahisi hikayesi ve cinsiyet dışında belirgin farklılık yoktu. Operasyon süresi sPNL grubunda belirgin olarak daha kısaydı (p<0,001). Ortalama hemoglobin düşüşü mPNL grubunda belirgin olarak daha azdı. mPNL ve sPNL gruplarında ortalama hemoglobin düşüşü sırası ile 1,27±1,4 ve 0,5±1,3 şeklinde bulundu (p=0,001). Transfüzyon oranları mPNL gurubunda %1,9 ve sPNL grubunda %5,6 olarak saptandı ve bu fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,048). sPNL grubunda sadece 1 hastaya anjioembolizasyon uygulanması gerekti. Operasyon sonrası JJ stent takılma oranı mPNL grubunda belirgin olarak daha fazla bulundu (p=0,03).

 

Sonuç: Alt kaliks ve/veya pelvis yerleşimli 3 santimetreden küçük böbrek taşlarının tedavisinde sPNL ve mPNL operasyonları güvenli ve etkili cerrahi prosedürlerdir. Ancak, boyut olarak daha küçük aletlerin kullanımı ile ortalama hemoglobin düşüş oranları ve transfüzyon ihtiyacı azalmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017