ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Sektör bazlı yaklaşımın kullanıldığı entegre BT perfüzyon yöntemiyle prostat kanserinin değerlendirilmesi
1 Department of Urology, Lucerne Cantonal Hospital, Switzerland  
2 Department of Medical Radiology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland  
3 Department of Pathology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland  
4 Department of Biostatistics, Epidemiology, Biostatistics and Prevention Institute, University of Zurich, Zurich, Switzerland  
Turk J Urol 2017; 43: 152-157
DOI: 10.5152/tud.2017.11455
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi; Gleason skoru; multimodal görüntüleme; perfüzyon görüntülemesi; prostat kanseri
Özet

Amaç: Perfüzyon bilgisayarlı tomografinin (PBT) primer prostat kanserini karakterize etmedeki rolü tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, sektör bazlı yaklaşım kullanılarak, PBT parametreleriyle prostat kanserinin histopatolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

 

Gereç ve yöntemler: Biyopsiyle prostat kanseri tanısı almış 51 hastaya, radikal prostatektomi öncesi prospektif olarak PBT inceleme yapılmıştır. Prostat sekiz sektöre ayrılarak, kan akımı (KA), ortalama kan volümü (OKV) ve ortalama geçiş zamanı (OGZ) hesaplanmıştır. Prostatektomi materyalinin histopatolojik değerlendirmesi sektör bazlı yaklaşımla gerçekleştirilmiş ve tümör alanı (mm2), ortalama mikrodamar dansitesi (MDD), Gleason dereceleri (birincil, ikincil) ve total Gleason skoru belirlenmiştir. PBT bulguları ile histopatolojik bulgular arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi kullanılarak ortaya konmuştur.

 

Bulgular: KA ile tümör alanı [ρs katsaysı (p-değeri): 0,25 (0,00)] ve MDD [ρs katsayısı (p-değeri): 0,23 (0,00)] arasında zayıf bir korelasyon gözlenmiştir. PBT parametreleriyle birincil ve ikincil Gleason dereceleri arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamış, total Gleason skoru ile KA [ρs katsayısı (p-değeri): 0,22 (0,00)] ve OGZ [ρs katsayısı (p-değeri): 0,25 (0,00)] arasında ise zayıf bir korelasyon saptanmıştır.

 

 

Sonuç: Prostat kanserinin büyüklük ve damarlanmasıyla KA arasında zayıf bir korelasyon bulunmaktadır. PBT parametreleriyle diğer histopatolojik parametreler arasındaki ilişkiyi aydınlatmak için ileri çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017