ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonunda bipolar enerjinin güvenlilik ve etkinliği: prospektif yarı-randomize bir çalışma
1 Department of Urology, Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute, Puducherry, India  
2 Department of Urology, Sri Balaji Medical College and Research Institute, Chennai, India  
Turk J Urol 2017; 43: 141-146
DOI: 10.5152/tud.2017.33396
Anahtar Kelimeler: Bipolar; mesane tümörü; plazma; salin; transüretral rezeksiyon
Özet

Amaç: Çalışmanın birincil amacı mesane tümörlerinin rezeksiyonunda bipolar enerjinin güvenlilik ve etkinliğini değerlendirmektir.

 

Gereç ve yöntemler: Çalışma Mart 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonunda (TURMT) bipolar enerjiyi değerlendiren yarı-randomize prospektif bir çalışmadır. Kurumsal etik komite onayı ve hastaların hepsinden bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Hastalar monopolar TURMT (n=50) veya bipolar TURMT (n=50) olmak üzere iki gruba randomize edilmiştir. Hastalara glisin kullanılarak monopolar TURMT veya salin kullanılarak bipolar TURMT uygulanmıştır.

 

Bulgular: Her şeyden önemlisi, aradaki farklılığı ve bu farklılığın anlamını bilmek için iki enerji kaynağı değişkenlerinin ortalamaları karşılaştırılmıştır. Hematokrit düzeyi, rezeksiyon süresi ve obturator refleks açısından anlamlı değerler elde edilmiştir.

 

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre mesane tümörlerinin bipolar enerjiyle rezeksiyonu özellikle kanama, TUR sendromu, obturator refleks ve mesane perforasyonu dahil olmak üzere daha düşük komplikasyon insidansına sahiptir. Bipolar TURMT mesane tümörlerinin tedavisinde güvenli ve etkindir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017