ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Adölesan mikrocerrahi varikoselektomide testiküler büyümeyi yakalamanın değerlendirilmesi
1 Clinic of Urology, Erzurum Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey  
2 Clinic of Urology, Erzincan University Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey  
3 Clinic of Urology, Mersin Toros State Hospital, Mersin, Turkey  
4 Clinic of Urology, Taşköprü State Hospital, Kastamonu, Turkey  
5 Department of Urology, Atatürk University School of Medicine, Erzurum, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 135-140
DOI: 10.5152/tud.2017.51436
Anahtar Kelimeler: Adölesan; testisin catch up büyümesi; subinguinal mikroskobik varikoselektomi, varikosel
Özet

Amaç: Adölesan erkeklerde varikosel insidansı yaklaşık %15 oranındadır. Varikoselin erken tedavisi ile testis hipotrifisinin düzelmesi ve catch-up büyümenin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mikroskobik subinguinal varikoselektomi operasyonu sonrası ipsilateral catch-up büyüme oranlarını karşı testis volümleri ile karşılaştırarak değerlendirmektir.

 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya tek taraflı grade 2-3 varikoseli olan 50 adölesan dahil edildi. Tüm hastalara aynı deneyimli cerrah tarafından mikroskobik subinguinal sol varikoselektomi operasyonu uygulandı. Müracaat sırasında ve takipte hastaların klinik muayene ve orşidometrik ölçümleri yapılarak varikosel gradeleri ve testiküler volümleri değerlendirildi. Mikroskobik subinguinal varikoselektomi sırasında korunan testiküler arter ve lenfatik damarların sayısı ile bağlanan internal ve eksternal spermatik ven sayıları kaydedildi. Ortalama takip süresi 26 ay (6-48 ay) idi.

 

Bulgular: Çalışmamızda müracaat sırasındaki ortalama hasta yaşı 12,9±2,1 yıl idi. Preoperatif ortalama testis hacimleri sağ için 7,1 mL±4,3 ve sol için 5,4 mL±3,4 idi. Sağ ve sol testis volümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0,002). Ameliyat sonrası takibin son vizitinde, testiküler volüm ortalamaları sağ için 10,8 mL±5,1 (3-25) ve sol için 9,9 mL±4,3 (2-20) idi ve sağ ve sol testis volümleri arasındaki fark anlamlı değildi (p=0,47). Serimizde catch-up büyüme oranı %70 (50 olgunun 35’i) olarak saptandı.

 

Sonuç: Adölesan dönemde yapılan varikoselektomi ameliyatı yüksek testiküler catch-up oranlarıyla birliktedir. Çalışmamızda mevcut literatürle benzer olarak %70 catch-up büyüme oranı saptanmış ve adölesan varikoselektominin testiküler büyümede olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017